Co nowego
Opublikowane 13 lutego 2020

Na co zwrócić uwagę zawierając umowę podwykonawczą w procesie budowlanym?

Umowa o roboty budowlane pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą jest umową szeroko rozpowszechnioną w branży budowlanej. Rzadko się bowiem zdarza, że wykonawca (generalny wykonawca) jest w stanie własnymi zasobami zrealizować zleconą inwestycję. W kodeksie cywilnym znajduje się tylko jeden artykuł dotyczący umowy o roboty budowlane zawieranej między wykonawcą (generalnym wykonawcą) a podwykonawcą – art. 6471 k.c. […]

Czytaj więcej
Opublikowane 29 stycznia 2020

Dematerializacja akcji – zmiana z duchem czasu czy dodatkowe obowiązki?

Zakres nowelizacji i data jej wejścia w życie Ustawa z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1798) wprowadza istotne zmiany dla spółek akcyjnych oraz spółek komandytowo-akcyjnych, a przede wszystkim członków organów tych spółek oraz ich akcjonariuszy. Najważniejsze zmiany objęte tą nowelizacją dotyczą  zmiany formy […]

Czytaj więcej
Opublikowane 14 stycznia 2020

Czy nowelizacja prawa własności przemysłowej spowoduje, że unieważnienie patentu stanie się nowym narzędziem walki między przedsiębiorcami? Czy obroną jest ograniczenie patentu?

27 lutego 2020 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 2309). Nowelizacja wprowadza m.in. prawdziwą rewolucję w postępowaniu dotyczącym patentów. Od 27 lutego br. każdy będzie mógł wszcząć przed Urzędem Patentowym w Polsce postępowanie o unieważnienie patentu w całości […]

Czytaj więcej
Opublikowane 22 listopada 2019

Reforma procedury cywilnej – co dalej ze sprawami w toku w I instancji?

Terminy wejścia w życie nowelizacji Nowelizacja procedury cywilnej została wprowadzona ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy kodeks postępowania cywilnego i niektórych innych ustaw. Pytanie, które pojawiło się po wprowadzeniu zmian było następujące – jakie przepisy i w jakim zakresie stosować do spraw w I instancji wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia […]

Czytaj więcej
Opublikowane 18 listopada 2019

Czy postępowanie gospodarcze wprowadzone nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego z 2019 r. jest szansą czy zagrożeniem dla przedsiębiorców?

7 listopada 2019 r. weszły w życie przepisy kodeksu postępowania cywilnego wprowadzające ponownie (po ponad 10 latach) postępowanie gospodarcze do procesu cywilnego. Nie jest to jednak prosty powrót do znanych już wcześniej rozwiązań. Nowelizacja przywraca prekluzję dowodową, ale wprowadza również zupełnie nowe instytucje procesowe np. umowę dowodową czy pomocniczy charakter zeznań świadków. Poniżej zostaną omówione […]

Czytaj więcej
Opublikowane 18 czerwca 2019

Małgorzata Nowotnik-Zajączkowska – Partner Kancelarii Nowotnik-Zajączkowska Lipski Krasoń-Becker współautorką Komentarza do Prawa Autorskiego

Z radością informujemy, że nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer ukazał komentarz „Prawo autorskie i prawa pokrewne” pod redakcją naukową dr. hab. Wojciecha Machały i dr. Rafała M. Sarbińskiego, którego wpółautorką jest adwokat Małgorzata Nowotnik-Zajączkowska – Partner w naszej Kancelarii. Prezentowana publikacja łączy cechy klasycznego komentarza do ustawy i systemowego opracowania z zakresu prawa autorskiego, które jest […]

Czytaj więcej
Opublikowane 14 maja 2019

Precedensowe orzeczenie Sądu Apelacyjnego w sprawie stawki VAT przy ustalaniu kosztów odtworzenia budynku

27 lutego 2019 r. Kancelaria z sukcesem zakończyła przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie spór z ubezpieczycielem odmawiającym wypłaty pełnego odszkodowania za zniszczony w pożarze budynek. OWU Ubezpieczyciela przewidywało wypłatę wartości odtworzeniowej  ustalonej „z uwzględnieniem dotychczasowych technologii, konstrukcji i standardu wykończenia, przy zastosowaniu dotychczasowych wymiarów i materiałów”. Sąd pierwszej instancji uznał, że wysokość wypłaconego odszkodowania była […]

Czytaj więcej
Opublikowane 29 stycznia 2019

Czy podniesienie zarzutu przedawnienia, po uprzednim wyegzekwowaniu przedawnionego roszczenia powoduje, że świadczenie to staje się nienależne i dłużnik może domagać się jego zwrotu na podstawie przepisów o nienależnym świadczeniu?

18 stycznia 2019 r. Sąd Najwyższy pochylił się nad tytułowym pytaniem prawnym przedstawionym przez Sąd Okręgowy w Szczecinie „Czy podniesienie zarzutu przedawnienia, po uprzednim wyegzekwowaniu przedawnionego roszczenia powoduje, że świadczenie to staje się nienależne i dłużnik może domagać się jego zwrotu na podstawie przepisów o nienależnym świadczeniu?”. Stan faktyczny sprawy był następujący. Wyrokiem z dnia […]

Czytaj więcej
Opublikowane 14 września 2018

Zmiany terminów przedawnienia roszczeń

9 lipca 2018 r. weszły w życie zmiany przepisów regulujących okres przedawnienia w zakresie roszczeń cywilnych  wprowadzone na mocy ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1104). W ramach  zmian, o których mowa powyżej, w art. 117 k.c. dodano § 2¹ […]

Czytaj więcej
Opublikowane 25 lipca 2018

Brak podstaw do ograniczenia patentu przez uprawnionego na podstawie art. 155 k.p.a.

Kolejny raz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie potwierdził w orzeczeniu w sprawie o sygnaturze akt: VI SA/Wa 2135/17, że na mocy art. 155 k.p.a. nie może dojść do ograniczenia patentu z uwagi na treść art. 37 Prawa własności przemysłowej (dalej: p.w.p). Zgodnie z brzmieniem art. 155 k.p.a. decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, […]

Czytaj więcej
Zespół Kancelarii Zespołem kierują doświadczeni adwokaci i radcowie.
adw. Małgorzata Nowotnik-Zajączkowska adw. Małgorzata Nowotnik-Zajączkowska
r. pr. Jan Lipski r. pr. Jan Lipski
RA Łukasz Krasoń-Becker RA Łukasz Krasoń-Becker
Poznaj cały zespół