Co nowego
Opublikowane 22 czerwca 2018

NLK na konferencji „Pro bono jako wyraz odpowiedzialności społecznej zawodu radcy prawnego”

18 czerwca 2018 r. w siedzibie Krajowej Izby Radców Prawnych odbyła się konferencja pt. „Pro bono jako wyraz odpowiedzialności społecznej zawodu radcy prawnego” organizowana przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Kancelarię reprezentowała apl. radc. Dominika Strzelczyk.

Konferencję rozpoczął r. pr. Włodzimierz Chróścik – Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, który mówił o dotychczasowych osiągnięciach i zasługach radców prawnych w pracy pro bono. Z kolei Grzegorz Wiaderek – Członek Zarządu Instytutu Prawa i Społeczeństwa INPRIS analizował funkcjonowanie systemu nieodpłatnej pomocy prawnej w Polsce.

Poruszony został również temat wielości rozwiązań legislacyjnych w zakresie zastępstwa procesowego z urzędu przez prof. dr hab. Monikę Całkiewicz  – Wicedziekana OIRP w Warszawie. Uczestnicy spotkania rozmawiali o dostępie do pomocy prawnej z urzędu w Polsce oraz o kompatybilności systemu nieodpłatnej pomocy prawnej. Wicedziekan zauważyła, że najtrudniej jest uzyskać pełnomocnika z urzędu w postępowaniu administracyjnym, a to z uwagi na treść art. 9 k.p.a., który stanowi o aktywności organów i obowiązkach informacyjnych, które wynikają z przepisów prawa.

Uczestnicy konferencji, po wystąpieniu r. pr. Roberta Krasnodębskiego – kierującego działem podatkowym kancelarii Weil, dyskutowali o opodatkowaniu bezpłatnego poradnictwa prawnego.

Kolejny blok rozpoczął dr Adam Bodnar. Rzecznik Praw Obywatelskich omówił misję jaka wiąże się z zawodem radcy prawnego oraz wskazał na najczęstsze sytuacje z którymi obywatele zgłaszają się do Rzecznika. Następnie r. pr. Magdalena Nasiłowska  – koordynatorka pro bono w kancelarii DLA Piper Wiater przedstawiła praktyki w zakresie organizacji działalności pro bono w kancelariach prawnych.

Konferencja zakończyła się omówieniem postulatów w zakresie praktyki pro bono w ramach samorządu radców prawnych. Tą część poprowadził Dziekan OIRP oraz dr Filip Czernicki – Koordynator ds. programów pro bono OIRP w Warszawie. Uczestnikom konferencji została przedstawiona propozycja powstania specjalnego Ośrodka działającego przy OIRP w Warszawie, którego zadaniem byłaby pomoc osobom najuboższym, które z różnych względów nie zakwalifikowały się do państwowego systemu pomocy prawnej.

Dominika Strzelczyk (aplikantka radcowska)

Co nowego

Małgorzata Nowotnik-Zajączkowska – Partner Kancelarii Nowotnik-Zajączkowska Lipski Krasoń-Becker współautorką Komentarza do Prawa Autorskiego

Z radością informujemy, że nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer ukazał komentarz „Prawo autorskie i prawa pokrewne” pod redakcją naukową dr. hab. Wojciecha Machały i dr. Rafała M. Sarbińskiego, którego wpółautorką jest adwokat Małgorzata Nowotnik-Zajączkowska – Partner w naszej Kancelarii. Prezentowana publikacja łączy cechy klasycznego komentarza do ustawy i systemowego opracowania z zakresu prawa autorskiego, które jest […]

Czytaj więcej

Precedensowe orzeczenie Sądu Apelacyjnego w sprawie stawki VAT przy ustalaniu kosztów odtworzenia budynku

27 lutego 2019 r. Kancelaria z sukcesem zakończyła przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie spór z ubezpieczycielem odmawiającym wypłaty pełnego odszkodowania za zniszczony w pożarze budynek. OWU Ubezpieczyciela przewidywało wypłatę wartości odtworzeniowej  ustalonej „z uwzględnieniem dotychczasowych technologii, konstrukcji i standardu wykończenia, przy zastosowaniu dotychczasowych wymiarów i materiałów”. Sąd pierwszej instancji uznał, że wysokość wypłaconego odszkodowania była […]

Czytaj więcej

Czy podniesienie zarzutu przedawnienia, po uprzednim wyegzekwowaniu przedawnionego roszczenia powoduje, że świadczenie to staje się nienależne i dłużnik może domagać się jego zwrotu na podstawie przepisów o nienależnym świadczeniu?

18 stycznia 2019 r. Sąd Najwyższy pochylił się nad tytułowym pytaniem prawnym przedstawionym przez Sąd Okręgowy w Szczecinie „Czy podniesienie zarzutu przedawnienia, po uprzednim wyegzekwowaniu przedawnionego roszczenia powoduje, że świadczenie to staje się nienależne i dłużnik może domagać się jego zwrotu na podstawie przepisów o nienależnym świadczeniu?”. Stan faktyczny sprawy był następujący. Wyrokiem z dnia […]

Czytaj więcej