Co nowego
Opublikowane 22 czerwca 2018

NLK na konferencji „Pro bono jako wyraz odpowiedzialności społecznej zawodu radcy prawnego”

18 czerwca 2018 r. w siedzibie Krajowej Izby Radców Prawnych odbyła się konferencja pt. „Pro bono jako wyraz odpowiedzialności społecznej zawodu radcy prawnego” organizowana przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Kancelarię reprezentowała apl. radc. Dominika Strzelczyk.

Konferencję rozpoczął r. pr. Włodzimierz Chróścik – Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, który mówił o dotychczasowych osiągnięciach i zasługach radców prawnych w pracy pro bono. Z kolei Grzegorz Wiaderek – Członek Zarządu Instytutu Prawa i Społeczeństwa INPRIS analizował funkcjonowanie systemu nieodpłatnej pomocy prawnej w Polsce.

Poruszony został również temat wielości rozwiązań legislacyjnych w zakresie zastępstwa procesowego z urzędu przez prof. dr hab. Monikę Całkiewicz  – Wicedziekana OIRP w Warszawie. Uczestnicy spotkania rozmawiali o dostępie do pomocy prawnej z urzędu w Polsce oraz o kompatybilności systemu nieodpłatnej pomocy prawnej. Wicedziekan zauważyła, że najtrudniej jest uzyskać pełnomocnika z urzędu w postępowaniu administracyjnym, a to z uwagi na treść art. 9 k.p.a., który stanowi o aktywności organów i obowiązkach informacyjnych, które wynikają z przepisów prawa.

Uczestnicy konferencji, po wystąpieniu r. pr. Roberta Krasnodębskiego – kierującego działem podatkowym kancelarii Weil, dyskutowali o opodatkowaniu bezpłatnego poradnictwa prawnego.

Kolejny blok rozpoczął dr Adam Bodnar. Rzecznik Praw Obywatelskich omówił misję jaka wiąże się z zawodem radcy prawnego oraz wskazał na najczęstsze sytuacje z którymi obywatele zgłaszają się do Rzecznika. Następnie r. pr. Magdalena Nasiłowska  – koordynatorka pro bono w kancelarii DLA Piper Wiater przedstawiła praktyki w zakresie organizacji działalności pro bono w kancelariach prawnych.

Konferencja zakończyła się omówieniem postulatów w zakresie praktyki pro bono w ramach samorządu radców prawnych. Tą część poprowadził Dziekan OIRP oraz dr Filip Czernicki – Koordynator ds. programów pro bono OIRP w Warszawie. Uczestnikom konferencji została przedstawiona propozycja powstania specjalnego Ośrodka działającego przy OIRP w Warszawie, którego zadaniem byłaby pomoc osobom najuboższym, które z różnych względów nie zakwalifikowały się do państwowego systemu pomocy prawnej.

Dominika Strzelczyk (aplikantka radcowska)

Co nowego

Czy podniesienie zarzutu przedawnienia, po uprzednim wyegzekwowaniu przedawnionego roszczenia powoduje, że świadczenie to staje się nienależne i dłużnik może domagać się jego zwrotu na podstawie przepisów o nienależnym świadczeniu?

18 stycznia 2019 r. Sąd Najwyższy pochylił się nad tytułowym pytaniem prawnym przedstawionym przez Sąd Okręgowy w Szczecinie „Czy podniesienie zarzutu przedawnienia, po uprzednim wyegzekwowaniu przedawnionego roszczenia powoduje, że świadczenie to staje się nienależne i dłużnik może domagać się jego zwrotu na podstawie przepisów o nienależnym świadczeniu?”. Stan faktyczny sprawy był następujący. Wyrokiem z dnia […]

Czytaj więcej

Zmiany terminów przedawnienia roszczeń

9 lipca 2018 r. weszły w życie zmiany przepisów regulujących okres przedawnienia w zakresie roszczeń cywilnych  wprowadzone na mocy ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1104). W ramach  zmian, o których mowa powyżej, w art. 117 k.c. dodano § 2¹ […]

Czytaj więcej