O Kancelarii

Kancelarię współtworzą adwokat Małgorzata Nowotnik-Zajączkowska, radca prawny Jan Lipski oraz Rechtsanwalt Łukasz Krasoń-Becker skupiając wokół siebie zespół doświadczonych prawników oraz grono aplikantów. Współpracując z pracownikami naukowymi wydziałów prawa renomowanych szkół wyższych możemy zaoferować dostęp do specjalistycznej wiedzy prawniczej w każdej dziedzinie prawa.

Wierzymy, że możliwe jest świadczenie pomocy prawnej przy zachowaniu standardów etycznych, wysokich standardów obsługi korporacyjnej oraz odpowiedniej kultury sporu.
Wierzymy, że istotą wykonywania zawodu prawnika jest znajdowanie rozwiązań dla problemów, które na pierwszy rzut oka wydają się nierozwiązywalne.
Sukces prowadzonej przez Państwa działalności i zadowolenie ze świadczonych przez nas usług daje nam satysfakcję i motywację dla dalszego rozwoju.

Zespół Kancelarii

Małgorzata Nowotnik-Zajączkowska

Adwokat

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Podyplomowe Studia Prawa Autorskiego, Wydawniczego i Prasowego w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim i Podyplomowe Studia Negocjacji, Mediacji i innych Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2003 r. członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobyła w wieloletniej współpracy z renomowanymi polskimi i zagranicznymi kancelariami prawniczymi reprezentując w sprawach sądowych oraz doradzając w bieżącej obsłudze prawnej międzynarodowym koncernom oraz polskim spółkom. Zajmuje się bieżącą kompleksową obsługą korporacyjną podmiotów gospodarczych, w zakresie sporządzania, opiniowania i negocjowania umów oraz reprezentuje Klientów Kancelarii w postępowaniach sądowych, w szczególności postępowaniach gospodarczych, specjalizuje się w prawie własności intelektualnej (prawo autorskie, prawo własności przemysłowej, nieuczciwa konkurencja, ochrona marki, prawo prasowe, IT) oraz komercjalizacji badań naukowych i prac rozwojowych. Jest współautorką komentarza do prawa autorskiego i praw pokrewnych opracowanego pod redakcją naukową Wojciecha Machały i Rafała M. Sarbińskiego.

Języki: polski (ojczysty), angielski i niemiecki

dr Jan Lipski

radca prawny, partner Kancelarii NLK

Absolwent WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskał również stopień doktora nauk prawnych. Wieloletni pracownik Kancelarii Sejmu, ekspert ds. legislacji. Zdobywał doświadczenie podczas odbywania dwóch aplikacji: sejmowej w Kancelarii Sejmu RP oraz sądowej w Sądzie Okręgowym dla Warszawy Pragi w Warszawie. Specjalizuje się m.in. w problematyce technik tworzenia prawa, kształtowania klauzul umownych oraz funkcjonowania korporacji, w szczególności stowarzyszeń. Występuje w imieniu właścicieli w postępowaniach reprywatyzacyjnych o zwrot nieruchomości przejętych przez państwo m.in. na podstawie dekretu o reformie rolnej, dekretu o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy oraz lub innych aktów wywłaszczeniowych. Kieruje zespołem świadczącym doradztwo na rzecz organizacji pozarządowych: stowarzyszeń, fundacji, kościelnych osób prawnych oraz podmiotów prowadzących niepubliczne przedszkola, szkoły. Prowadzi stałą obsługę prawną przedsiębiorców.

Wykształcenie:

Studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Obroniony w 2020 r. doktorat na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2008 r. jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie prawnicze pogłębiał podczas odbywania dwóch aplikacji: sejmowej w Kancelarii Sejmu RP oraz sądowej w Sądzie Okręgowym dla Warszawy Pragi w Warszawie.

Języki: polski (ojczysty), angielski

Łukasz Krasoń-Becker

LL.M, Rechtsanwalt (RFN), partner Kancelarii NLK

Kieruje zespołem German Desk, który zajmuje się kompleksową obsługą polskich wykonawców i podwykonawców w projektach budowy sieci telekomunikacyjnych na terenie Niemiec, w szczególności sieci FTTX. Ekspert w zakresie niemieckiego prawa zamówień publicznych. Posiada rozległe doświadczenie w kompleksowej obsłudze pod­mio­tów nie­miec­kich lub z nie­miec­kim ka­pi­ta­łem oraz pod­mio­tów pol­skich, które współ­pra­cu­ją­ z kon­tra­hen­ta­mi nie­miec­ki­mi albo utrzy­mu­ją­ spół­ki za­leż­ne, odzia­ły lub przed­sta­wi­ciel­stwa na te­re­nie Nie­miec. Legitymuje się wieloletnim doświadczeniem procesowym, zarówno w Polsce, jak i w Niemczech;

Prywatnie wielbiciel piłki nożnej oraz prozy Ferdinanda von Schiracha.

 

Wykształcenie:

  • Recht­san­walt, czło­nek Recht­san­walt­skam­mer des Sa­ar­lan­des i Deut­scher An­wal­tve­re­in.
  • Od 2008 roku świad­czy pomoc praw­ną w Pol­sce w za­kre­sie od­po­wia­da­ją­cym za­wo­do­wi ad­wo­ka­ta.
  • Wpi­sa­ny na listę praw­ni­ków za­gra­nicz­nych pro­wa­dzo­ną przez Okrę­go­wą Radę Ad­wo­kac­ką w War­sza­wie.
Języki: polski, niemiecki (języki ojczyste) i angielski

Piotr Gąsowski

Adwokat

Jest zaangażowany w świadczenie pomocy prawnej przedsiębiorcom, przede wszystkim z branży budowlanej oraz usług powiązanych. Aktywny prawnik procesowy. Specjalizuje się w postępowaniach z zakresu prawa budowlanego, spraw frankowych, spraw gospodarczych oraz w sprawach dotyczących uregulowania praw spornych do nieruchomości. Pomaga Klientom w sporach z zakresu prawa pracy oraz w postępowaniach egzekucyjnych. Z sukcesami prowadzi postępowania przed sądem arbitrażowym i negocjacje ugodowe. Pierwsze szlify w zawodzie zdobywał jako asystent sędziego w sprawach cywilnych poznając praktyczne aspekty funkcjonowania sądów. Przez wiele lat pomagał Klientom w sporach z dziedziny prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Pasjonat piłki nożnej. W wolnych chwilach biega i trenuje kalistenikę.

 

Wykształcenie:

Studia magisterskie na Wydziale Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu im. Jana Pawła II w Lublinie. Od 2014 r. członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Języki: polski (ojczysty), angielski

Adam Szafrański

Doktor nauk prawnych

Doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas studiów ukończył na Uniwersytecie Warszawskim Szkołę Prawa Niemieckiego oraz odbył roczne studia na Uniwersytecie w Ratyzbonie. Po studiach został kierownikiem Szkoły Prawa Niemieckiego oraz rozpoczął studia doktoranckie. W 2007 r. obronił rozprawę doktorską i rozpoczął pracę na stanowisku adiunkta na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Odbył staże naukowe w Niemczech, Austrii oraz w Stanach Zjednoczonych.

Doświadczenie zawodowe poza Uniwersytetem Warszawskim zdobywał pracując w kancelariach prawniczych, a następnie w administracji: jako szef jednego z zespołów w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu oraz Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Był także arbitrem w w Sądzie Arbitrażowym przy Komisji Nadzoru Finansowego. Obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów na tłumaczy przysięgłych. Jego zainteresowania naukowe i doświadczenie praktyczne obejmują prawo energetyczne, prawo działalności gospodarczej w tym zakładanie działalności gospodarczej, koncesje, zezwolenia i wpisy do rejestru działalności regulowanej, prawo ochrony konkurencji, pomoc publiczną oraz publiczną działalność gospodarczą.

Języki: polski (ojczysty), angielski i niemiecki
Co nowego
Freepik.com by rawpixel

Walne zebrania członków stowarzyszeń w trybie zdalnym – czy to nadal możliwe?

Przepisy ustaw antycovidowych umożliwiły w okresie epidemii oraz w okresie zagrożenia epidemiologicznego organizację walnych zebrań członków stowarzyszeń (oraz pozostałych ich organów) w trybie zdalnym tj. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Ten wygodny sposób udziału w pracach stowarzyszeń nie tylko umożliwił niezakłócone kontynuowanie ich działalności w okresie epidemii, ale niejednokrotnie okazał się atrakcyjną, wygodną alternatywą wobec […]

Czytaj więcej
Źródło Pexels.com by Sora Shimazaki

Stwierdzenie nieważności umowy kredytowej- korzystny wyrok dla naszych Klientów

W ubiegłym roku uzyskaliśmy dla naszych Klientów korzystny wyrok w sporze z Raiffeisen Bank International AG, w którym Sąd orzekł tzw. odfrankowienie umowy – uznając za niedopuszczalne postanowienia regulujące mechanizm indeksacyjny, zasądził odpowiednią kwotę spłaty na rzecz Kredytobiorców tytułem zwrotu nadpłaty powstałej na ich rachunku.   Wspólnie z Klientami postanowiliśmy jednak zawalczyć o więcej i […]

Czytaj więcej

Upadłość Getin Noble Bank- co powinieneś wiedzieć

20 lipca 2023 r. ogłoszono upadłość Getin Noble Bank. Orzeczenie to jest szczególnie istotne dla tysięcy kredytobiorców, którzy zaciągnęli w tym banku tzw. kredyt frankowy.   Upadłość banku, jako strony postępowania sądowego, powoduje przede wszystkim obligatoryjne zawieszenie postępowania z jego udziałem. Jest to okoliczność całkowicie niezależna od woli drugiej strony postępowania i następuje z urzędu. […]

Czytaj więcej