O Kancelarii

Kancelarię współtworzą adwokat Małgorzata Nowotnik-Zajączkowska, radca prawny Jan Lipski oraz Rechtsanwalt Łukasz Krasoń-Becker skupiając wokół siebie zespół doświadczonych prawników oraz grono aplikantów. Współpracując z pracownikami naukowymi wydziałów prawa renomowanych szkół wyższych możemy zaoferować dostęp do specjalistycznej wiedzy prawniczej w każdej dziedzinie prawa.

Wierzymy, że możliwe jest świadczenie pomocy prawnej przy zachowaniu standardów etycznych, wysokich standardów obsługi korporacyjnej oraz odpowiedniej kultury sporu.
Wierzymy, że istotą wykonywania zawodu prawnika jest znajdowanie rozwiązań dla problemów, które na pierwszy rzut oka wydają się nierozwiązywalne.
Sukces prowadzonej przez Państwa działalności i zadowolenie ze świadczonych przez nas usług daje nam satysfakcję i motywację dla dalszego rozwoju.

Zespół Kancelarii

Małgorzata Nowotnik-Zajączkowska

Adwokat

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Podyplomowe Studia Prawa Autorskiego, Wydawniczego i Prasowego w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim i Podyplomowe Studia Negocjacji, Mediacji i innych Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2003 r. członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobyła w wieloletniej współpracy z renomowanymi polskimi i zagranicznymi kancelariami prawniczymi reprezentując w sprawach sądowych oraz doradzając w bieżącej obsłudze prawnej międzynarodowym koncernom oraz polskim spółkom. Zajmuje się bieżącą kompleksową obsługą korporacyjną podmiotów gospodarczych, w zakresie sporządzania, opiniowania i negocjowania umów oraz reprezentuje Klientów Kancelarii w postępowaniach sądowych, w szczególności postępowaniach gospodarczych, specjalizuje się w prawie własności intelektualnej (prawo autorskie, prawo własności przemysłowej, nieuczciwa konkurencja, ochrona marki, prawo prasowe, IT) oraz komercjalizacji badań naukowych i prac rozwojowych. Prowadzi bloga dotyczącego własności intelektualnej.

Języki: polski (ojczysty), angielski i niemiecki

Jan Lipski

Radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wieloletni pracownik Kancelarii Sejmu, ekspert ds. legislacji. Zdobywał doświadczenie podczas odbywania dwóch aplikacji: sejmowej w Kancelarii Sejmu RP oraz sądowej w Sądzie Okręgowym dla Warszawy Pragi w Warszawie. Specjalizuje się m.in. w problematyce technik tworzenia prawa i postanowień umownych. Występuje w imieniu właścicieli w postępowaniach reprywatyzacyjnych o zwrot nieruchomości przejętych przez państwo m.in. na podstawie dekretu o reformie rolnej, dekretu o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy oraz lub innych aktów wywłaszczeniowych. Kieruje zespołem świadczącym doradztwo na rzecz organizacji pozarządowych: stowarzyszeń, fundacji, kościelnych osób prawnych oraz podmiotów prowadzących niepubliczne przedszkola, szkoły. Prowadzi stałą obsługę prawną przedsiębiorców. Odbywa studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – otworzył przewód doktorski z zakresu organizacji i działalności stowarzyszeń ogrodowych.

Języki: polski (ojczysty), angielski

Łukasz Krasoń-Becker

LL.M, Rechtsanwalt (RFN)

Rechtsanwalt, członek Rechtsanwaltskammer des Saarlandes i Deutscher Anwaltverein. Od 2008 roku świadczy pomoc prawną w Polsce w zakresie odpowiadającym zawodowi adwokata. Wpisany na listę prawników zagranicznych prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie.  Specjalizuje się w prawie handlowym i w procesach sądowych w Polsce i w Niemczech oraz w szeroko rozumianych polsko-niemieckich zagadnieniach prawno-gospodarczych. Obsługuje podmioty niemieckie lub z niemieckim kapitałem lub podmioty polskie współpracujące z kontrahentami niemieckimi albo utrzymujące spółki zależne, odziały lub przedstawicielstwa na terenie Niemiec. Pozostałe obszary praktyki: prawo zamówień publicznych, prawo budowlane.

Języki: polski, niemiecki (języki ojczyste) i angielski

Piotr Gąsowski

Adwokat

W 2010 r. ukończył Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu im. Jana Pawła II w Lublinie. W okresie studiów aktywnie działał w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej KUL. Od 2014 r. członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie pracy jako asystent sędziego w sprawach cywilnych. Obecnie zajmuje się bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych, współprowadzi sprawy cywilne oraz gospodarcze. Ponadto posiada również doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Języki: polski (ojczysty), angielski

Adam Szafrański

Doktor nauk prawnych

Doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas studiów ukończył na Uniwersytecie Warszawskim Szkołę Prawa Niemieckiego oraz odbył roczne studia na Uniwersytecie w Ratyzbonie. Po studiach został kierownikiem Szkoły Prawa Niemieckiego oraz rozpoczął studia doktoranckie. W 2007 r. obronił rozprawę doktorską i rozpoczął pracę na stanowisku adiunkta na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Odbył staże naukowe w Niemczech, Austrii oraz w Stanach Zjednoczonych.

Doświadczenie zawodowe poza Uniwersytetem Warszawskim zdobywał pracując w kancelariach prawniczych, a następnie w administracji: jako szef jednego z zespołów w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu oraz Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Był także arbitrem w w Sądzie Arbitrażowym przy Komisji Nadzoru Finansowego. Obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów na tłumaczy przysięgłych. Jego zainteresowania naukowe i doświadczenie praktyczne obejmują prawo energetyczne, prawo działalności gospodarczej w tym zakładanie działalności gospodarczej, koncesje, zezwolenia i wpisy do rejestru działalności regulowanej, prawo ochrony konkurencji, pomoc publiczną oraz publiczną działalność gospodarczą.

Języki: polski (ojczysty), angielski i niemiecki

Jaśmina Bondara

Aplikant adwokacki

Aplikant adwokacki II roku przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Szkoły Prawa Niemieckiego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2015 roku uzyskała tytuł Magister Legum (LL.M.) z zakresu prawa niemieckiego na Uniwersytecie w Bonn (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn). Stale podnosi swoje kwalifikacje, obecnie jest uczestnikiem studiów podyplomowych przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie „Akademia Spółek”.

Wraz z mec. Łukaszem Krasoń-Beckerem współtworzy zespół German Desk świadczący pomoc prawną Klientom niemieckojęzycznym na terenie Polski i reprezentujący polskich przedsiębiorców na terenie Niemiec.

Języki: polski (ojczysty), angielski, niemiecki

Dominika Strzelczyk

Aplikant radcowski

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2016 r. odbywa aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W czasie studiów działała jako wolontariuszka w poradni prawnej Cafe Lex oraz Fundacji Academia Iuris udzielając bezpłatnych porad prawnych osobom potrzebującym. W latach 2014-2015 udzielała także porad w ramach Kliniki Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Należała również do Koła Naukowego Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych. W ramach realizacji programu studiów magisterskich odbyła seminaria z zakresu prawa cywilnego oraz prawa Unii Europejskiej. W 2014 r. otrzymała stypendium od Rektora Uniwersytetu Warszawskiego dla najlepszych studentów. Ukończyła studia magisterskie z wynikiem bardzo dobrym. Od 2015 r. jest członkiem zespołu Kancelarii. Zajmuje się m.in. bieżącą obsługą przedsiębiorców, w tym podmiotów zagranicznych, jak również sprawami gospodarczymi, cywilnymi oraz z zakresu prawa pracy.

Języki: polski (ojczysty), angielski

Agata Kulińska

Kierownik Biura

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na wydziałach: Historycznym (etnologia i antropologia kulturowa) i Pedagogicznym (pedagogika). W latach 2010-2015 pracowała w Fundacji Academia Iuris, w której koordynowała m.in. projekty z zakresu poradnictwa i edukacji prawnej. Od 2015 r. pracuje w Kancelarii. Odpowiada za sprawy organizacyjne i administracyjne.

Co nowego

Małgorzata Nowotnik-Zajączkowska – Partner Kancelarii Nowotnik-Zajączkowska Lipski Krasoń-Becker współautorką Komentarza do Prawa Autorskiego

Z radością informujemy, że nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer ukazał komentarz „Prawo autorskie i prawa pokrewne” pod redakcją naukową dr. hab. Wojciecha Machały i dr. Rafała M. Sarbińskiego, którego wpółautorką jest adwokat Małgorzata Nowotnik-Zajączkowska – Partner w naszej Kancelarii. Prezentowana publikacja łączy cechy klasycznego komentarza do ustawy i systemowego opracowania z zakresu prawa autorskiego, które jest […]

Czytaj więcej

Precedensowe orzeczenie Sądu Apelacyjnego w sprawie stawki VAT przy ustalaniu kosztów odtworzenia budynku

27 lutego 2019 r. Kancelaria z sukcesem zakończyła przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie spór z ubezpieczycielem odmawiającym wypłaty pełnego odszkodowania za zniszczony w pożarze budynek. OWU Ubezpieczyciela przewidywało wypłatę wartości odtworzeniowej  ustalonej „z uwzględnieniem dotychczasowych technologii, konstrukcji i standardu wykończenia, przy zastosowaniu dotychczasowych wymiarów i materiałów”. Sąd pierwszej instancji uznał, że wysokość wypłaconego odszkodowania była […]

Czytaj więcej

Czy podniesienie zarzutu przedawnienia, po uprzednim wyegzekwowaniu przedawnionego roszczenia powoduje, że świadczenie to staje się nienależne i dłużnik może domagać się jego zwrotu na podstawie przepisów o nienależnym świadczeniu?

18 stycznia 2019 r. Sąd Najwyższy pochylił się nad tytułowym pytaniem prawnym przedstawionym przez Sąd Okręgowy w Szczecinie „Czy podniesienie zarzutu przedawnienia, po uprzednim wyegzekwowaniu przedawnionego roszczenia powoduje, że świadczenie to staje się nienależne i dłużnik może domagać się jego zwrotu na podstawie przepisów o nienależnym świadczeniu?”. Stan faktyczny sprawy był następujący. Wyrokiem z dnia […]

Czytaj więcej