O Kancelarii

Kancelarię współtworzą adwokat Małgorzata Nowotnik-Zajączkowska, radca prawny Jan Lipski oraz Rechtsanwalt Łukasz Krasoń-Becker skupiając wokół siebie zespół doświadczonych prawników oraz grono aplikantów. Współpracując z pracownikami naukowymi wydziałów prawa renomowanych szkół wyższych możemy zaoferować dostęp do specjalistycznej wiedzy prawniczej w każdej dziedzinie prawa.

Wierzymy, że możliwe jest świadczenie pomocy prawnej przy zachowaniu standardów etycznych, wysokich standardów obsługi korporacyjnej oraz odpowiedniej kultury sporu.
Wierzymy, że istotą wykonywania zawodu prawnika jest znajdowanie rozwiązań dla problemów, które na pierwszy rzut oka wydają się nierozwiązywalne.
Sukces prowadzonej przez Państwa działalności i zadowolenie ze świadczonych przez nas usług daje nam satysfakcję i motywację dla dalszego rozwoju.

Zespół Kancelarii

Małgorzata Nowotnik-Zajączkowska

Adwokat

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Podyplomowe Studia Prawa Autorskiego, Wydawniczego i Prasowego w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim i Podyplomowe Studia Negocjacji, Mediacji i innych Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2003 r. członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobyła w wieloletniej współpracy z renomowanymi polskimi i zagranicznymi kancelariami prawniczymi reprezentując w sprawach sądowych oraz doradzając w bieżącej obsłudze prawnej międzynarodowym koncernom oraz polskim spółkom. Zajmuje się bieżącą kompleksową obsługą korporacyjną podmiotów gospodarczych, w zakresie sporządzania, opiniowania i negocjowania umów oraz reprezentuje Klientów Kancelarii w postępowaniach sądowych, w szczególności postępowaniach gospodarczych, specjalizuje się w prawie własności intelektualnej (prawo autorskie, prawo własności przemysłowej, nieuczciwa konkurencja, ochrona marki, prawo prasowe, IT) oraz komercjalizacji badań naukowych i prac rozwojowych. Jest współautorką komentarza do prawa autorskiego i praw pokrewnych opracowanego pod redakcją naukową Wojciecha Machały i Rafała M. Sarbińskiego.

Języki: polski (ojczysty), angielski i niemiecki

dr Jan Lipski

radca prawny, partner Kancelarii NLK

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskał również stopień doktora nauk prawnych. Wieloletni pracownik Kancelarii Sejmu, ekspert ds. legislacji. Zdobywał doświadczenie podczas odbywania dwóch aplikacji: sejmowej w Kancelarii Sejmu RP oraz sądowej w Sądzie Okręgowym dla Warszawy Pragi w Warszawie. Specjalizuje się m.in. w problematyce technik tworzenia prawa, kształtowania klauzul umownych oraz funkcjonowania korporacji, w szczególności stowarzyszeń. Występuje w imieniu właścicieli w postępowaniach reprywatyzacyjnych o zwrot nieruchomości przejętych przez państwo m.in. na podstawie dekretu o reformie rolnej, dekretu o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy oraz lub innych aktów wywłaszczeniowych. Kieruje zespołem świadczącym doradztwo na rzecz organizacji pozarządowych: stowarzyszeń, fundacji, kościelnych osób prawnych oraz podmiotów prowadzących niepubliczne przedszkola, szkoły. Prowadzi stałą obsługę prawną przedsiębiorców.

Wykształcenie:

Studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Obroniony w 2020 r. doktorat na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2008 r. jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie prawnicze pogłębiał podczas odbywania dwóch aplikacji: sejmowej w Kancelarii Sejmu RP oraz sądowej w Sądzie Okręgowym dla Warszawy Pragi w Warszawie.

Języki: polski (ojczysty), angielski

Łukasz Krasoń-Becker

LL.M, Rechtsanwalt (RFN), partner Kancelarii NLK

Kieruje zespołem German Desk, który zajmuje się kompleksową obsługą polskich wykonawców i podwykonawców w projektach budowy sieci telekomunikacyjnych na terenie Niemiec, w szczególności sieci FTTX. Ekspert w zakresie niemieckiego prawa zamówień publicznych. Posiada rozległe doświadczenie w kompleksowej obsłudze pod­mio­tów nie­miec­kich lub z nie­miec­kim ka­pi­ta­łem oraz pod­mio­tów pol­skich, które współ­pra­cu­ją­ z kon­tra­hen­ta­mi nie­miec­ki­mi albo utrzy­mu­ją­ spół­ki za­leż­ne, odzia­ły lub przed­sta­wi­ciel­stwa na te­re­nie Nie­miec. Legitymuje się wieloletnim doświadczeniem procesowym, zarówno w Polsce, jak i w Niemczech;

Prywatnie wielbiciel piłki nożnej oraz prozy Ferdinanda von Schiracha.

 

Wykształcenie:

 

  • Recht­san­walt, czło­nek Recht­san­walt­skam­mer des Sa­ar­lan­des i Deut­scher An­wal­tve­re­in.
  • Od 2008 roku świad­czy pomoc praw­ną w Pol­sce w za­kre­sie od­po­wia­da­ją­cym za­wo­do­wi ad­wo­ka­ta.
  • Wpi­sa­ny na listę praw­ni­ków za­gra­nicz­nych pro­wa­dzo­ną przez Okrę­go­wą Radę Ad­wo­kac­ką w War­sza­wie.
Języki: polski, niemiecki (języki ojczyste) i angielski

Piotr Gąsowski

Adwokat

Jest zaangażowany w świadczenie pomocy prawnej przedsiębiorcom, przede wszystkim z branży budowlanej oraz usług powiązanych. Aktywny prawnik procesowy. Specjalizuje się w postępowaniach z zakresu prawa budowlanego, spraw frankowych, spraw gospodarczych oraz w sprawach dotyczących uregulowania praw spornych do nieruchomości. Pomaga Klientom w sporach z zakresu prawa pracy oraz w postępowaniach egzekucyjnych. Z sukcesami prowadzi postępowania przed sądem arbitrażowym i negocjacje ugodowe. Pierwsze szlify w zawodzie zdobywał jako asystent sędziego w sprawach cywilnych poznając praktyczne aspekty funkcjonowania sądów. Przez wiele lat pomagał Klientom w sporach z dziedziny prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Pasjonat piłki nożnej. W wolnych chwilach biega i trenuje kalistenikę.

 

Wykształcenie:

Studia magisterskie na Wydziale Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu im. Jana Pawła II w Lublinie. Od 2014 r. członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Języki: polski (ojczysty), angielski

Adam Szafrański

Doktor nauk prawnych

Doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas studiów ukończył na Uniwersytecie Warszawskim Szkołę Prawa Niemieckiego oraz odbył roczne studia na Uniwersytecie w Ratyzbonie. Po studiach został kierownikiem Szkoły Prawa Niemieckiego oraz rozpoczął studia doktoranckie. W 2007 r. obronił rozprawę doktorską i rozpoczął pracę na stanowisku adiunkta na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Odbył staże naukowe w Niemczech, Austrii oraz w Stanach Zjednoczonych.

Doświadczenie zawodowe poza Uniwersytetem Warszawskim zdobywał pracując w kancelariach prawniczych, a następnie w administracji: jako szef jednego z zespołów w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu oraz Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Był także arbitrem w w Sądzie Arbitrażowym przy Komisji Nadzoru Finansowego. Obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów na tłumaczy przysięgłych. Jego zainteresowania naukowe i doświadczenie praktyczne obejmują prawo energetyczne, prawo działalności gospodarczej w tym zakładanie działalności gospodarczej, koncesje, zezwolenia i wpisy do rejestru działalności regulowanej, prawo ochrony konkurencji, pomoc publiczną oraz publiczną działalność gospodarczą.

Języki: polski (ojczysty), angielski i niemiecki

Jaśmina Bondara

adwokat

Pracuje w zespole German Desk świadcząc pomoc prawną Klientom niemieckojęzycznym na terenie Polski i reprezentując polskich przedsiębiorców na terenie Niemiec. Pomaga polskim przedsiębiorcom w sprawach administracyjno-prawnych związanych z organizacją budowy na terenie Niemiec. Jest doświadczoną specjalistką w obszarze prawa budowlanego w zakresie budownictwa liniowego (budowa sieci telekomunikacyjnych) i prawa transportowego. Tworzy i opiniuje umowy gospodarcze oraz wpiera Klientów w Polsce w sprawach z zakresu prawa spółek. Posiada wieloletnie doświadczenie procesowe, reprezentuje Klientów przed sądami i w negocjacjach handlowych.

W wolnych chwilach nurkuje, biega i gra w tenisa.

 

Wykształcenie:

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła Szkołę Prawa Niemieckiego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskała tytuł Magister Legum (LL.M.) z zakresu prawa niemieckiego na Uniwersytecie w Bonn (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn). Ukończyła również studia podyplomowe przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie „Akademia Spółek”. Jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Języki: polski (ojczysty), niemiecki, angielski
Co nowego
Źródło Pexels.com by Sora Shimazaki

Dwa lata funkcjonowania Sądów Własności Intelektualnej

28 czerwca br. w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca dwa lata funkcjonowania Sądów Własności Intelektualnej w Polsce. W Konferencji wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, Pani Prezes Urzędu Patentowego, profesorowie zajmujący się własnością intelektualną, sędziowie orzekający w sądach własności intelektualnej, radcowie prawni, adwokaci i rzecznicy patentowi oraz przedstawiciele związków pracodawców. Dyskusję zorganizował Urząd Patentowy RP we […]

Czytaj więcej
Źródło Freepik.com by jcomp

Spór Lewandowski – Kucharski. Czy czeka nas proces stulecia?

Spór powstały na tle wspólnych interesów piłkarza Roberta Lewandowskiego oraz jego byłego menedżera Cezarego Kucharskiego jest przynajmniej w zarysie znany większości z nas. Otwarty konflikt toczy się od lat, a sprawa obecnie ma dwa nurty. Do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynął już pozew obejmujący roszczenia Cezarego Kucharskiego wobec swojego byłego podopiecznego w sprawie rzekomego nierozliczenia […]

Czytaj więcej
Źródło Pexels.com by Fauxels

SME Fund 2022 – 47 mln euro wsparcia na ochronę własności intelektualnej dla małych i średnich firm

SME Fund „The Ideas Powered for business“ to fundusz dla sektora MŚP w Unii Europejskiej oferujący wsparcie finansowe na ochronę praw własności intelektualnej. Fundusz zapewnia zwrot kosztów poprzez wystawiane bony na częściowe pokrycie poniesionych przez przedsiębiorstwa opłat.   SME Fund powstał z inicjatywy Komisji Europejskiej i jest realizowany przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej […]

Czytaj więcej