Co nowego
Opublikowane 18 listopada 2020

Praca zdalna podczas kwarantanny

https://pl.freepik.com

Epidemia wirusa SARS – CoV – 2, potocznie nazywanego koronawirusem, spowodowała, że w wielu przypadkach pracownicy zaczęli realizować swoje obowiązki pracownicze w domu. Odbyło się to zgodnie z prawem, ponieważ ustawodawca już na samym początku epidemii uregulował  możliwość pracy zdalnej.

 

Wątpliwości budziła jednak sytuacja osób odbywających obowiązkową kwarantannę, ponieważ nie było jasno określone, czy mogą one wykonywać pracę w formie zdalnej. Wobec braku jednolitej regulacji część specjalistów stała na stanowisku, że takie osoby pobierając świadczenia z tytułu choroby nie mogą pracować, nawet zdalnie. Pojawiły się również głosy, że istnieje ustawowe upoważnienie do pracy zdalnej podczas kwarantanny, a zwolennicy tego poglądu upatrywali podstawę w tym względzie w art. 14 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z powodu choroby i macierzyństwa (Dz.U.2020.870), mającym następujące brzmienie: „ubezpieczonemu będącemu pracownikiem, odsuniętemu od pracy w trybie określonym w art. 6 ust. 2 pkt 1, z powodu podejrzenia o nosicielstwo zarazków choroby zakaźnej, zasiłek chorobowy nie przysługuje, jeżeli nie podjął proponowanej mu przez pracodawcę innej pracy niezabronionej takim osobom, odpowiadającej jego kwalifikacjom zawodowym lub którą może wykonywać po uprzednim przeszkoleniu”.

 

W związku z tymi niejasnościami w drugiej połowie października trafił do Sejmu projekt ustawy, która jednoznacznie rozstrzyga powyższą kwestię. Zgodnie z uchwaloną i podpisaną już przez Prezydenta ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 i zawartym w niej nowym art. 4h ust. 1:  w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, pracownicy i inne osoby zatrudnione, poddane obowiązkowej kwarantannie, mogą, za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego, świadczyć w trybie pracy zdalnej pracę określoną w umowie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie. Do warunków świadczenia pracy stosuje się przepisy art. 3 ust. 3– 8 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych [określające m.in.  warunki techniczne do wykonywania pracy zdalnej, sposób prowadzenie ewidencji czynności wykonywanych przez pracownika czy rodzaj wykonywanej pracy może odbywać się zdalnie – dop. NLK].

 

Co ważne, w kolejnym punkcie nowelizacji prawodawca zastrzega, że pobieranie wynagrodzenia w ramach świadczonej pracy zdalnej podczas odbywania kwarantanny wyklucza możliwość pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy lub świadczenia pieniężnego z tytułu choroby.

 

Nadmienić można, że w publikacjach prasowych sygnalizuje się, że nowelizacja nie rozwiała wątpliwości co do tego, czy pracownikowi przebywającemu na kwarantannie pracodawca może polecić wykonywanie pracy zdalnej, czy też konieczna jest w takim przypadku zgoda pracownika. W naszej ocenie przywołane przepisy wykluczają możliwość jednostronnego nakazania pracownikowi wykonywania pracy zdalnej mimo jego sprzeciwu i choć można ze stanowiskiem tym polemizować, to wydaje się ono formalnie najbezpieczniejsze.

 

Warto również nadmienić, że pracodawcy coraz częściej podpisują z pracownikami porozumienia o wykonywaniu pracy zdalnej podczas kwarantanny, co wydaje się być korzystne, ponieważ dokładnie reguluje sytuację obu stron i może zapobiegać przyszłym roszczeniom pracowników wobec pracodawcy.

 

Jeśli są Państwo zainteresowani bardziej szczegółowymi informacjami lub zawarciem porozumienia z pracownikiem o wykonywaniu pracy zdalnej podczas kwarantanny zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.

 

Zespół Kancelarii NLK

Co nowego
freepik.com

Kolejna zmiana zasad dotyczących noszenia maseczek w zakładzie pracy weszła w życie

2 grudnia 2020 r. została wprowadzona kolejna zmiana zasad dotyczących noszenia maseczek w zakładzie pracy, które w ostatniej wersji obowiązywały od 28 listopada 2020 r. Znowelizowane przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 1 grudnia 2020 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2132) utrzymują obowiązek noszenia […]

Czytaj więcej
https://pl.freepik.com

Praca zdalna podczas kwarantanny

Epidemia wirusa SARS – CoV – 2, potocznie nazywanego koronawirusem, spowodowała, że w wielu przypadkach pracownicy zaczęli realizować swoje obowiązki pracownicze w domu. Odbyło się to zgodnie z prawem, ponieważ ustawodawca już na samym początku epidemii uregulował  możliwość pracy zdalnej.   Wątpliwości budziła jednak sytuacja osób odbywających obowiązkową kwarantannę, ponieważ nie było jasno określone, czy […]

Czytaj więcej

Mecenas Jan Lipski ze stopniem doktora nauk prawnych

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że w dniu 6 października 2020 r. Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Prawne Uniwersytetu Warszawskiego podjęła prawomocną uchwałę nadającą Partnerowi naszej Kancelarii, radcy prawnemu Janowi Lipskiemu, stopień doktora nauk prawnych z wyróżnieniem. Tematem rozprawy doktorskiej mecenasa Lipskiego były „Stowarzyszenia ogrodowe”. Funkcję promotora pełnił prof. UW dr hab. Leszek Bosek, a promotora […]

Czytaj więcej