Co nowego
Opublikowane 29 listopada 2021

Ugody frankowe – rozwiązanie problemu czy wytrych dla banku?

Źródło: pexels.com

Na początku października 2021 r. pierwsi frankowicze zaczęli zawierać ugody na warunkach proponowanych przez KNF. Początkowy entuzjazm kredytobiorców uległ w ostatnim czasie znacznemu ochłodzeniu, czego wyrazem są liczne dyskusje na forach internetowych. Powszechną stała się obawa, że procedura zawierania ugód faktycznie ma na celu m.in. przerwanie biegu przedawnienia roszczeń banków o zwrot wypłaconego kapitału.

Wątpliwości po stronie kredytobiorców wynikają z faktu, że zgodnie z procedurą zastosowaną przy zawieraniu ugód przez jeden z wiodących banków to klient winien wystąpić z inicjatywą jej zawarcia. Dopiero po złożeniu wniosku i podpisaniu umowy mediacyjnej otrzymuje on konkretną propozycję ugody.

Rzeczywiście, zgodnie z art. 123 § 1 pkt 3 k.c., wszczęcie postępowania mediacyjnego przerywa bieg przedawnienia roszczeń cywilnych objętych mediacją. Tym samym z mocy ustawy już samo wszczęcie postępowania mediacyjnego przerywa bieg przedawnienia, dotyczy to jednak zasadniczo roszczeń przysługujących kredytobiorcom, skoro wniosek o mediację obejmuje ich właśnie roszczenia. Zasadnym jest jednak założenie, że tożsamy skutek w zakresie ewentualnych roszczeń kredytodawcy nastąpi po wyrażeniu przez bank zgody na mediację, jeśli jej przedmiotem będą również roszczenia banku o zwrot kapitału i zapłatę rat odsetkowych kredytu, ewentualnie o zapłatę wynagrodzenie za korzystanie z kapitału.

Pomimo wskazanych skutków wystąpienia na drogę mediacji, nie dla każdego będą one odczuwalne w jednaki sposób. Będzie to kwestia pozbawiona jakiejkolwiek doniosłości dla osób które zawrą ugody z bankiem. Wszak umowa kredytowa będzie kontynuowana, zaś bank nie będzie miał podstaw do dochodzenia dodatkowych roszczeń od kredytobiorcy poza tymi wynikającymi z umowy kredytowej.

Inaczej będzie wyglądała sytuacja w razie nie osiągnięcia konsensusu przez strony. Ugoda nie zostanie zawarta, a przerwanie biegu przedawnienia roszczeń banku objętych mediacją pozbawia kredytobiorców potencjalnego zarzutu przedawnienia kierowanych doń roszczeń banku o zwrot kapitału, czy też o wynagrodzenie za korzystanie zeń, jeśli będą one przedmiotem mediacji (nie oceniamy w tym miejscu ani tego, czy takie roszczenia banku mogą być uznane przez sąd za zasadne, ani tego, w jakich wypadkach możliwe byłoby przedawnienie roszczeń o zwrot kapitału).

Mając powyższe na względzie zasadnym jest przed skierowaniem wniosku o mediację, wszechstronne rozważenie sytuacji danego kredytobiorcy. W miarę możliwości dobrze byłoby wcześniejsze poznanie propozycji banku. Jednocześnie każdy kredytobiorca przy ocenie swego interesu w wystąpieniu na drogę mediacji musi wziąć pod uwagę wartość dotychczasowych spłat oraz okres pozostały do spłaty.

Podsumowując – nie można zaprzeczyć, że na skutek wszczęcia postępowania mediacyjnego z bankiem dojdzie do przerwania biegu przedawnienia roszczeń, jednak to, czy wywrze to istotny wpływ na pozycję prawną kredytobiorcy jest uzależnione od jego indywidualnej sytuacji. W wielu przypadkach skutek przerwania biegu przedawnienia będzie znikomy, gdyż w danym stanie faktycznym do przedawnienia roszczeń banku jest jeszcze daleko. Może jednak zdarzyć się, że termin przedawnienia się tych roszczeń jest w danych okolicznościach sprawy bliski. Zalecamy wobec tego nie podejmowanie decyzji o wejście na ścieżkę mediacji pochopnie. Najlepiej będzie skonsultować się w tej sprawie z profesjonalnym pełnomocnikiem. Sama ugoda z bankiem jest rozwiązaniem dyskusyjnym – ustępstwa ze strony banku na pewno nie będą zbliżone do kwot zasądzanych w sprawach, w których uzyskano stwierdzenie nieważności umowy kredytu frankowego. Z drugiej strony jednak pozwoli ona na szybkie zamknięcie sprawy i jednoznaczne określenie „na czym się stoi”.

/oprac. adw. Piotr Gąsowski/

Co nowego
Źródło Pexels.com by Sora Shimazaki

Zmiany do Kodeksu spółek handlowych na finiszu

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji udostępniono rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Celem nowelizacji jest dostosowanie Kodeksu spółek handlowych do zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej.   Prawo grup spółek Pierwsza część projektu została poświęcona prawu holdingowemu (prawu grup spółek). Projekt nowelizacji porządkuje wewnętrzne relacje spółek uczestniczących w […]

Czytaj więcej

Portal Rejestrów Sądowych- kilka uwag po pięciu miesiącach funkcjonowania

Lipcowa nowelizacja Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (dalej: Ustawa o KRS) dokonała sporej rewolucji postępowania przed sądami rejestrowymi, narzucając podmiotom wpisanym do rejestru przedsiębiorców elektroniczny tryb składania i rozpatrywania wniosków. Jak te zmiany funkcjonują w praktyce?   Zgodnie ze znowelizowanym art. 19 ust. 2 Ustawy o KRS wnioski składane do KRS wnosi się za pośrednictwem […]

Czytaj więcej
Źródło pexels.com by Alain Frechette

Czy nagrobki na cmentarzu można kopiować?

Wiele osób lubi zwiedzać stare cmentarze, na których można podziwiać nagrobki artystów, polityków, społeczników czy przedstawicieli znanych rodzin mieszczańskich lub arystokratycznych, chociaż ci ostatni często korzystali z przywilejów pochówku w kaplicach i kryptach kościelnych. Większość z tych nagrobków to prawdziwe dzieła sztuki projektowane przez wybitnych architektów lub rzeźbiarzy. Zastanówmy się jakiej ochronie prawnej podlegają pomniki […]

Czytaj więcej