Co nowego
Opublikowane 25 lipca 2018

Brak podstaw do ograniczenia patentu przez uprawnionego na podstawie art. 155 k.p.a.

Kolejny raz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie potwierdził w orzeczeniu w sprawie o sygnaturze akt: VI SA/Wa 2135/17, że na mocy art. 155 k.p.a. nie może dojść do ograniczenia patentu z uwagi na treść art. 37 Prawa własności przemysłowej (dalej: p.w.p).

Zgodnie z brzmieniem art. 155 k.p.a. decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony; przepis art. 154 § 2 stosuje się odpowiednio. W sprawie rozstrzyganej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny Skarżący, odwołujący się od decyzji Urzędu Patentowego odmawiającej ograniczenia patentu, wywodził, że na podstawie art. 155 k.p.a. patent może zostać ograniczony poprzez zmianę zastrzeżeń polegającą na wykreśleniu kilku słów w jednym z zastrzeżeń, co jak twierdził jest jedynie zmianą redakcyjną o charakterze technicznym. W ocenie Skarżącego art. 37 p.w.p. nie ma w tej sprawie zastosowania, ponieważ odnosi się jedynie do postępowania zgłoszeniowego i nie jest przepisem szczególnym w stosunku do art. 155 k.p.a. Zdaniem Skarżącego art. 155 k.p.a. stosuje się do postępowania przed Urzędem Patentowym na mocy art. 252 p.w.p., który dopuszcza odpowiednie stosowanie przepisów k.p.a. w postępowaniu przed Urzędem Patentowym. Jednocześnie Skarżący podkreślił, że zmiana zastrzeżeń patentowych nie prowadzi do poszerzenia ochrony patentowej, ale do jej ograniczenia, w związku z czym za taką zmianą  przemawia interes społeczny.

Natomiast Urząd Patentowy stanął na stanowisku, że zmiana patentu i zastrzeżeń jest możliwa jedynie do momentu wydania decyzji ostatecznej zgodnie z art. 37 p.w.p., a postępowanie prowadzone na podstawie art. 155 k.p.a. nie może prowadzić do ponownego merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy, co w niniejszej sprawie musiałoby nastąpić.

Istota sprawy sprowadzała się do rozstrzygnięcia czy po zakończeniu postępowania zgłoszeniowego i po wydaniu decyzji ostatecznej w sprawie udzielenia patentu możliwa jest zmiana nabytego prawa na podstawie art. 155 k.p.a.

Ostatecznie Sąd podzielił stanowisko Urzędu Patentowego i potwierdził, że w niniejszym stanie faktycznym i w świetle obowiązującego prawa art. 155 k.p.a. nie może stanowić podstawy do ograniczenia patentu z uwagi na przepis szczególny tj. art. 37 p.w.p. W ocenie Sądu ewentualne zmiany w już zarejestrowanym patencie oznaczałyby konieczność przeprowadzenia przez Organ całego postępowania zgłoszeniowego od początku. Wyrok nie jest prawomocny.

Jednocześnie należy mieć na uwadze, że obecnie toczą się prace legislacyjne w zakresie zmiany ustawy Prawo własności przemysłowej, które mają na celu m.in. dostosowanie polskiego porządku prawnego do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich z dnia 5 października 1973 r. W projekcie ustawy przewidziano możliwość ograniczenia patentu przez zmianę zastrzeżeń patentowych już po uzyskaniu decyzji ostatecznej, z zastrzeżeniem, że nie jest to możliwe w sytuacji, gdy toczy się postępowanie w sprawie sprzeciwu albo o unieważnienie patentu.

Jaśmina Bondara (apl. adwokacki)

Małgorzata Nowotnik-Zajączkowska (adwokat)

 

 

Co nowego

Zmiany terminów przedawnienia roszczeń

9 lipca 2018 r. weszły w życie zmiany przepisów regulujących okres przedawnienia w zakresie roszczeń cywilnych  wprowadzone na mocy ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1104). W ramach  zmian, o których mowa powyżej, w art. 117 k.c. dodano § 2¹ […]

Czytaj więcej

NLK na konferencji „Pro bono jako wyraz odpowiedzialności społecznej zawodu radcy prawnego”

18 czerwca 2018 r. w siedzibie Krajowej Izby Radców Prawnych odbyła się konferencja pt. „Pro bono jako wyraz odpowiedzialności społecznej zawodu radcy prawnego” organizowana przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Kancelarię reprezentowała apl. radc. Dominika Strzelczyk. Konferencję rozpoczął r. pr. Włodzimierz Chróścik – Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, który mówił o dotychczasowych […]

Czytaj więcej